SGK'NIN İLAÇ TEMİN PROTOKOLÜNÜN 6.3.9 MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YAZISI HAKKINDA

SGK'NIN İLAÇ TEMİN PROTOKOLÜNÜN 6.3.9 MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YAZISI HAKKINDA

37.A.00.003747
Ankara, 22.10.2010

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Birliğimize Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’nden gelen 15.10.2010 tarih ve 3616-15808694 sayılı yazı ile,

Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün 6.3.9 numaralı maddesi 23.06.2009 itibariyle “Reçetede yazılı ilaç yerine farmasötik eşdeğer olmayan ilaç verilmesi durumunda, yanlış verilen ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 3 ay süre ile sözleşme yapılmaz.

Bu maddenin uygulanmasında reçetenin karşılandığı tarihte kurum provizyon sistemindeki eşdeğer tablosu dikkate alınacak, bu tabloya uygun karşılanan ilaçlar için bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.

Daha önce eşdeğer tablosunda yer aldığı halde bu madde kapsamında yapılmış olan yazılı uyarılar yapılmamış kabul edilecektir.” şeklinde düzenlendiği,

Kuruma söz konusu maddenin uygulanmasında Kurum taşra teşkilatı arasında farklılıklar bulunduğuna ilişkin bildirimler yapıldığı,

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Farmasötik Müstahzarların Biyoyaralanım ve Biyoeşdeğerliliğinin Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelikte “Farmasötik Eşdeğer: İki farklı müstahzar aynı etkin maddenin veya maddelerin aynı miktarlarını aynı veya karşılaştırılabilir standartlara uyan farmasötik şekiller içinde içeriyorlarsa, …” şeklinde tanımlandığı, Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğünün (5) numaralı maddesinde ise “Eczacı, hekimin iznini almadan yazılan ilaçtan başkasını veremez ve hekimin isteği dışında hastaya veya hastanın yakınlarına tavsiyede bulunamaz.” hükmü yer almakta olduğundan bu hükmün istisnası ise ilaçların yerine eşdeğerinin verilmesi şeklinde uygulanmakta olduğu,

Bu itibarla uygulama birliği sağlanması için “reçetede yazılı ilaç yerine farmasötik eşdeğer olmayan ilaç verilmesi” şeklinde tanımlanmış usulsüz fiilin; yanlış isimli ilaç verilmesi, yanlış eşdeğer verilmesi, yanlış dozda ilaç verilmesi, ilacın yanlış farmasötik şeklinin verilmesi, Kurumca yapılan düzenleme ile eşdeğer kabul edilenler hariç olmak üzere bazı ilaçların kombine formunun birbirinin yerine verilmesi gibi ilaç verilmesinde yapılan yanlışlıkları da kapsadığının değerlendirildiği, bu durumların tespiti halinde Protokolün ilgili maddesi hükmünün uygulanması hususunda Kurum taşra teşkilatının talimatlandırıldığı bildirilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’nden gelen 15.10.2010 tarih ve 3616-15808694 sayılı yazı, Birliğimiz Hukuk Birimi tarafından ayrıntılı olarak incelenmekle birlikte Kurum uygulaması konusunda eczacılarımızın bilgilendirilmesi ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


SGK nın konu ile ilgili yazısı için tıklayınız

26 Ekim 2010 - Okunma Sayısı : 156