05.11.2011 TARİH VE 28106 SAYILI RESMİ GAZETEDE SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANDI

05.11.2011 TARİH VE 28106 SAYILI RESMİ GAZETEDE SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANDI

37.A.00.007519
05.11.2011, Ankara


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

05.11.2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlanmıştır.
Bu Tebliğ’in;
a) 1 inci maddesinin (a) bendi 02/5/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (05.11.2011),
b) 5 inci maddesi 01/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (05.11.2011),
c) 11 inci maddesi bu Tebliğin yayım tarihinden 30 gün sonra (06.12.2011),
ç) 10, 12 ila 30, 35 inci maddesinin (c), (n), (r), (t) ve (v) bentleri hariç diğer bentleri, 36 ila 38 numaralı maddeleri bu Tebliğin yayım tarihinden 5 iş günü sonra (17.11.2011),
d) 35 inci maddesinin (c), (n), (r), (t) ve (v) bentleri, 39 uncu maddesinin (b) bendinde belirtilen bu Tebliğ eki (1) numaralı listede 1, 2, 24 ve 28 sıra numarası ile yapılan düzenlemeler hariç olmak üzere 39 uncu maddesi ile 42 nci maddesinin (b) bendi, 04/10/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (05.11.2011),
e) 39 uncu maddesinin (b) bendinde belirtilen bu Tebliğ eki (1) numaralı listede 1 sıra numarası ile yapılan düzenleme 04/04/2011 tarihinden, 2 sıra numarası ile yapılan düzenleme 30/03/2011 tarihinden, 24 sıra numarası ile yapılan düzenleme 31/05/2011 tarihinden, 28 sıra numarası ile yapılan düzenleme 06/06/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (05.11.2011),
f) Diğer maddeleri yayımı tarihinde (05.11.2011) yürürlüğe girecektir.

Tebliğ değişikliğiyle düzenleme yapılan maddeler ile ilgili çalışmamız tamamlanmış olup SUT metni ve SUT eki EK-2, EK-2/A, B, C listelerde yapılan değişiklikleri içeren çalışmalar ekli dosyalarda yer almaktadır. Düzenleme yapılan tüm maddelerin yürürlük tarihleri yanlarında yer almaktadır.

Kamu kurum iskontolarında yapılan %7,5’lik artış ve eşdeğer bandının % 10 olarak düzenlenmesi ile SUT değişikliğiyle yapılan diğer düzenlemelerden etkilenen müstahzarlar Birliğimiz tarafından geliştirilen İlaç İzleme Portalı tarafından analiz edilmekte olup çalışmamız tamamlandıktan sonra ilgili müstahzarların listesi de ayrıca duyurulacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


Sağlık Uygulama Tebliğinde 05.11.2011 Tarihinde Yapılan Değişiklik ve Düzenlemeler..
SUT Eki Listelerde 05.11.2011 Tarihinde Yapılan Değişiklik ve Düzenlemeler Word

10 Kasım 2011 - Okunma Sayısı : 90