KIRMIZI, YEŞİL VE KONTROLA TABİ İLAÇLAR
 

KONTROLA TABİ UYUŞTURUCU MADDE VE MÜSTAHZARLARIN REÇETELERİ HAKKINDA GENELGE

Tarih: 29.5.1985 Sayı: 5768

1961 Uluslararası Tek Sözleşmesi 30. maddesi 2. fıkrası gereğince tamimimiz eki listede yer alan uyuşturucu madde ve müstahzarları kendinden kopyalı seri numaralı 3 nüsha reçeteye yazılacaktır.

Halen 14.3.1956 tarih ve 3493 Sayılı Tamim gereğince dip koçanlı reçeteler kullanılmaktadır. Daha önce ilinize gönderilmiş bulunan uyuşturucu madde ve müstahzarlara mahsus yeni reçeteler 1.6.1985 tarihinden itibaren eski dip koçanlı reçeteler ile birlikte 1.8.1985 tarihine kadar kullanılacak, bu tarihten sonra sadece yeni gönderilen kendinden kopyalı, seri numaralı, 3 nüshalı kırmızı renkli reçeteler kullanılacaktır.

Bu konu ile ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muhasebe Genel Müdürlüğü'nün 1.4.1985 tarih ve 127/02-5/27722 Sayıl yazısı ile “Kontrole tabi ilaçlara mahsus reçetelerin bir cildinin 2 bin TL karşılığında satılması ve söz konusu reçetelerin satın alacak ilgililer tarafından ücretlerinin bütçe gelirleri hesabına “Çeşitli gelir” olarak alınmak üzere, Bakanlığımız birimlerinin bulunduğu yerlerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri ile ilçe Mal Müdürlüklerine yatırılması alınacak ödeme belgesinin ibrazı üzerine reçetelerin ilgililere verilmesi uygun görülmüştür.

Reçetenin yetkili kurum veya kişiye verilmesinden sonra, seri numaraları Bakanlığımıza bildirilecektir. Her ay sonu ilinizdeki eczanelerden gönderilen reçetelerin ilk nüshası, izleyen ayın 20'sine kadar Bakanlığa gönderilmelidir.

Reçeteler Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden ve Bakanığımızdan temin edilebilecektir. Reçetelerin nasıl doldurulacağı ve reçetelere hangi uyuşturucu madde ve müstahzarların yazılacakları ektedir.

Daha önce bu konuda çıkmış olan tamimler yürürlükten kaldırılmıştır. Konunun iliniz dahilindeki bütün sağlık kurum ve kuruluşları ile serbest tabip ve serbest eczacılara duyurulmasını önemle rice ederim.

Prof. Dr. Yunus Müftü

Müsteşar

YEŞİL VE KIRMIZI REÇETELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

REÇETENİN DOKTOR TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜMÜ

Hastanın Adı, Soyadı, Adresi:

Hastanın (Reçeteyi kullanacak kişinin) adı soyadı ve adresi yazılacak.

Sigorta veya Emekli sicil numarası:

Hastanın Sigorta, Emeklilik veya Bağ-Kur numarası yazılacak.

Kurum

Hastanın çalıştığı kurum veya işyeri

Tarih ve Protokol Numarası:

Sağlık kuruluşunda hastalara kayıt yapmaya mahsus defterin tarihi ve protokol numarası yazılacak.Sağlık ocaklarında protokol numarası verilmediğinden buradan verilen reçetelerde protokol numarası aranmayacak. Serbest hekimlerin hasta kayıt defteri tarih numarası yazılacak. Hastayı evinde muayene eden hekim, protokol numarasını hatırlayamadığı takdirde bu haneye “Hasta evinde muayene olmuştur” kaydının konulması kifayet edecektir.

Dr. Adı ve Soyadı:

Reçeteyi yazan doktorun adı ve soyadı yazılacak.

Diploma numarası:

Reçeteyi yazan doktorun diploma numarası yazılacak.

Kurumu:

Doktorun görev yaptığı kurum yazılacak, serbest çalışan hekimlerin muayenehane adı ve adresini gösteren kaşeleri basılacaktır. (Her nüsha)

İlaçlar:

Bu bölüme yalnızca psikotrop ilaçlar yazılacaktır.

1. İlaçlar okunaklı yazılacaktır. Miktarları rakamla ve yazı ile belirtilecektir.

2. Reçeteler tekrarlanamaz.

3. Reçete, yazılıp doktor tarafından imzalandıktan sonra geçerli olacaktır. Reçetenin seri numarası ve hasta adı hasta kayıt defterine, dosyasına, kartına ya da kişisel sağlık fişine işlenecektir.

4. Reçetenin 3. nüshası yazan hekim tarafından muhafaza edilecektir.

ECZACI TARAFINDAN ECZANEDE DOLDURULACAK BÖLÜM

İlacın veriliş tarihi:

Eczanede ilacın veriliş tarihi

Verilen ilaç miktarı:

Doktor tarafından yazılan ilaçların verilen miktarı belirtilecektir.

Eczanenin ve eczacının adı adresi:

Eczanenin ve eczacının ad ve adresi bulunan kaşesi basılacaktır. (Her nüshaya)

İmzası:

Eczacı tarafından imzalanacaktır.

1. Reçetenin iki nüshası eczanede kalacaktır.

2. Recete kayıt defterine kayıt edildikten sonra ilk nüshası her ay sonu İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü'ne gönderilecektir.

3. İkinci nüsha, hasta sigortalı, memur, emekli vs. ise kurumuna fatura edilecektir.

PSİKOTROP İLAÇ REÇETELERİ HAKKINDA GENELGE

Tarih: 2.1.1986 Sayı: 09/2677

1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbıi Müstahzarlar Kanununun 1. Maddesi ve 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanunun 24. Maddesi gereğince ülkemizde satışı yapılan bütün ilaçlar reçeteye tabidir.

Tamimimiz eki listede belirtilen müstahzarlar bağımlılık yapma özelliği ve suistimal riski olan psikotrop madde ihtiva ettikleri için reçeteleri eczanede alıkonması zorunlu olan ilaçlardır.

Sözkonusu bu ilaçlar 1.2.19986 tarihinden itibaren kendinden kopyalı, üç nüshalı, seri numaralı yeşil reçetelere yazılacaktır.

Bu konu ile ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muhasebe Genel Müdürlüğünün 1.4.1985 tarih ve 127/02-5/27722 _Sayılı yazısı ile “Kontrole tabi ilaçlara mahsus reçetelerin 1 cildinin 2 bin TL karşılığında satılması ve sözkonusu reçeteleri satın alacak ilgililer tarafından ücretlerinin, Bütçe Gelirleri Hesabına “çeşitli gelir” olarak alınmak üzere Bakanlığımız birimlerinin bulunduğu yerlerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri ile ilçe Mal Müdürlüklerine yatırılması, alınacak ödeme belgesinin ibrazı üzerine reçetelerin ilgilere verilmesi uygun görülmüştür.

Reçetenin yetkili kurum veya kişiye verilmesinden sonra, seri numaraları Bakanlığımıza bildirilecektir. Her ay sonu ilinizdeki eczanelerden gönderilen reçetelerin ilk nüshası, izleyen ayın 20'sine kadar Bakanlığa gönderilmelidir.

Reçeteler Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden ve Bakanlığımızdan temin edilebilecektir. Reçetelerin nasıl doldurulacağı ve reçetelere hangi psikotrop madde ve müstahzarların yazılacakları ektedir.

Daha önce bu konuda çıkmış olan tamimler yürürlükten kaldırılmıştır.

Konunun iliniz dahilindeki bütün sağlık kurum ve kuruluşları ile serbest tabip ve serbest eczacılara duyurulmasını önemle rica ederim.

Dr. Adil Olcay

Müsteşar

YEŞİL VE KIRMIZI REÇETELERDE ECZACILARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nce 29.5.1985 tarihinde yürürlüğe sokulan kontrole tabi uyuşturucu madde ve müstahzarların reçeteleri (kırmızı reçete) ile 2.1.1986 tarihinde yürürlüğe sokulan psikotrop madde ve müstahzarlara ait reçetelerde (yeşil reçete) eczacıların uyması gereken kurallar:

1 Sağlık Bakanlığı'nın 28.3.1986 tarih ve 5796 sayılı tamimi gereğince kontrollerin daha etkin olması amacıyla yeşil ve kırmızı reçeteler daha önce bildirilen form ile gönderilecektir. Formda istenen bilgilerin hepsi forma yazıldıktan sonra form 2 nüsha halinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilecektir. (Reçeteler form eşliğinde posta ile de gönderilebilir.)

2 Reçeteler en geç müteakip ayın onuna kadar Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilecektir. (Örnek: Haziran ayı reçeteleri Temmuzun onunda Müdürlükte olacak şekilde gönderilmelidir.)

3 Yeşil ve kırmızı reçetelerin ilk nüshaları Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilecektir. Aksi olduğu takdirde reçeteler iade edilecek ve gelmemiş kabul edilecektir. (Kurum reçetelerinde resmi kurumlara reçetelerin ikinci nüshaları fatura edilecektir.)

4 Hastalar eczaneye reçetelerin birinci ve ikinci nüshaları ile müracaat edeceklerdir. Birinci ve ikinci nüshası ile müracaat etmeyen hastaların ilaçları karşılanmayacaktır.

5 Yeşil ve kırmızı reçetelere liste muhteviyatı dışında ilaç yazılması yasaktır. Bu şekilde gelen reçeteler kabul edilmeyip ilaçları verilmeyecektir.

6 Kırmızı reçeteler psikotrop ilaçlar için kesinlikle kullanılmayacaktır. Böyle yazılan reçeteler de karşılanmayacaktır.

7 Uyuşturucu madde reçetelerinde maximal doz sınırını aşan ilaçlar kesinlikle karşılanmayacaktır.

8 Uyuşturucu ve psikotrop ilaç reçeteleri karşılığında eczacı ilacı alan kimsenin adresini ve imzasını reçetenin ilk nüshasının arkasına alacaktır. Eğer reçete emekli veya resmi kurum reçetesi ise alanın Adı-Soyadı ve imzası yeterli olacaktır.

9 Kontrole tabi reçetelerde doktorun ilaç yazdığı bülümün altı eczacıya aittir. Bu bölümün eczacı tarafından eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

10 Yeşil ve kırmızı reçetelerde doktorun adı, soyadı, diploma numarası ve imzası olmayan reçeteler eczanece karşılanmayacaktır.

11 Formlardaki uyarı kısmı Sağlık Müdürlüğü'nce doldurulacaktır.

12 Psikotrop madde ihtiva eden ancak yeşil reçete dışında kalan ilaçlar reçete karşılığı satılıp reçete kayıt defterine işlenecektir.

KIRMIZI REÇETEYE YAZILACAK MÜSTAHZARLAR VE MAKSİMAL DOZLARI

Uyuşturu Madde (Müstahzarları) Yazılabilecek Maksimal Doz

Aldolan Ampul, 100 mg 15 Amp.

15 Amp

Alfentanyl 7 mg

7 mg

Cocain 225 mg

225 mg

Codein

0.5 g

Dextropropoksifen HCl

1 g

Dihydrocodein

600 mg

Ethyl Morphine (Dionine)

375 mg

Fentanyl

1.5 mg

Fentanyl Citrate BP Antigen Ampul (10x2ml)

1 Kutu

Fentanyl Citrate BP Antigen Ampul (10x10ml)

1 Kutu

Flunitrazepam injeksiyon (Rohypnol Ampul)

10 mg

Flunitrazepam oral (Rohypnol Tab.)

20 mg

Hydrocodone

110 mg

Hydromorphane

35 mg

Methadone

125 mg

Methylphenidate HCl (Ritalin) 10 mgx30 Tablet

2 Kutu

Morphine HCl (Parenteral)

300 mg

Morphine HCl 0.01 g. Ampul

30 Amp

Morphine HCl 0.02 g Ampul

15 Amp

Morphine Sulfat (Oral)

2700 mg

MST Continus Tablet (10 mgx20 Tablet)

13 Kutu

MST Continus Tablet (100 mgx4 Tablet)

6 Kutu

MST Continus Tablet (30 mgx14 Tablet)

6 Kutu

MST Continus Tablet (60 mgx6 Tablet)

7 Kutu

Nopan Sublingual Tablet

2 Kutu

Normethadone (Ticarda damla)

112 mg

Oxycodone

50 mg

Oxymorphone

25 mg

Pentozocine (Basta, Sosegon, Ampul, Tablet)

300 mg

Pethidin HCl (Oral)

6000 mg

Pethidin HCl (Parenteral)

1500 mg

Poudre opium

1250 mg

Teinture D'opium (Aspasmil damla)

12.5 g

Temgesic Ampul (0,3 mg x 5) (9mg)

30 Amp

Temgesic Sub.Tablet (0,2 mg x 50) (10mg)

1 Kutu

Tilidin HCl (Dalidin)

1 g

Ultiva Enjektabl Flakon (1 mg/5 ampul)

1 Kutu

Ultiva Enjektabl Flakon (5 mg/5 ampul)

1 Kutu

Vendal Retard Tablet (60 mg x 30 Tablet)

1 Kutu

Vendal Retard Tablet (10 mg x 30 Tablet)

9 Kutu

YEŞİL REÇETE İLE VERİLMESİ GEREKEN MÜSTAHZARLAR

A

 

 

Adumbran Tablet M.Berksoy
Akineton Ampul Knoll
Akineton Tablet Knoll
Algaphan Draje M.Berksoy
Althecodine Tablet Kurtuluş
Anksen 5mg Kapsül Sanovel
Aparkan Tablet Türfarma
Arkodin Şurup Günsa
Arkodin Tablet Günsa
Asekod Tablet Tek
Ativan Tablet Wyeth
     
B

 

 

Balans Draje B.Akşit
Barbinal Ampul Sarper
Bellacodin Komprime E.Taşmaz
Benzokodin Tablet Sanofi Doğu
     
C

 

 

Cafergot PB Draje Novartis
Calcidrine Şurup Abfar
Calminef Tablet Ege
Codenur Tablet Adeka
Codephal Tablet Liba
Coderpin Tablet E.Bostancı
Contromal Ampul A. İbrahim
  Damla A. İbrahim
  Kapsül A. İbrahim
  Supozituvar A. İbrahim
Corex Şurup Pfizer
Coveral Şurup Wyeth
     
D

 

 

Defrol Tablet Eczacıbaşı
Dephedrin Şurup Biofarma
Di-co Tablet A.Gürsoy
Diacodin Tablet T.Bayrı
Diapam Draje Tems
Diapam Ampul Tems
Diazem Ampul Deva
Diazem Kapsül Deva
Diazepam Desitin Rektal Tüp Medsan
Dikosan Tablet Kurtsan
Dionidin Komprime Rekordi
Diopam Ampul Tems
Doloksen Kapsül Biofarma
DorfanCF Kapsül Akdeniz
Dormicum Ampul Roche
     
E

 

 

Efeko Şurup Bilim
Efetal Tablet Atabay
Ekivan Draje En
Elibrin Draje Mulda
Enobrin Kapsül Mulda
Epizep Tablet Fako
Equanil Tablet Wyeth
     
F

 

 

Fenekodin Tablet Adeka
Fenokodin Şurup Adeka
Frisium 10mg Tablet Hoechst Marion Roussel
     
G

 

 

Gayakodin Şurup M.Nevzat
     
H

 

 

Halcion Tablet Eczacıbaşı
Hypnomidate Ampul Sanofi Doğu
     
İ

 

 

İmovan Tablet Eczacıbaşı
İpnozem Tablet Biofarma
     
     
J

 

 

Jucodine Draje Tems
Jucodine Draje Tems
     
K

 

 

Klidrax Draje Fako
Koden Tablet Akdeniz
Kodibeksin Tablet Fako
Kodilin Tablet Dr.C.Tuna
Kodin Komprime F.Özüt
Kodinal Tablet Oro
Kodineks Tablet Aksu
Kodion Tablet Güray
Kodipen Tablet Santa Farma
Kodis Şurup Deva
Kodis Tablet Deva
Kodulimin Tablet SelçukEcza
Koludine Tablet Yavuz
Koludine Şurup Yavuz
     
L

 

 

Lexotan 1.5-3 mg Tablet Roche
Libertin Draje Doğfarma
Librium Ampul Roche
Librium Draje Roche
Librizan Tablet Roche
Libroksil Tablet Saba
Lizan Kapsül Nobel
Ludicodine Şurup Liba
Ludicodine Tablet Liba
Ludionin Komprime Liba
Luminal Ampul Bayer
Luminal Tablet Bayer
Luminaletten Tablet Bayer
     
M

 

 

Malontin Tablet HüsnüArsan
Megrefor Komprime Mulda
Meprol Tablet Lokman
Meprosedin Tablet CarloErba
Mergal Draje Santafarma
Metekodin Draje Lokman
Miltown Tablet Atabay
Miminal Ampul Hüsnü Arsan
Miminal Tablet Hüsnü Arsan
Mogadon Tablet Roche
     
N

 

 

Nabacodin Tablet Vita Kimya
Necuadon Tablet Anka
Nembutal Draje Abfar
Nembutal Na Ampul Abfar
Nembutal Na Süspansiyon Abfar
Neocodin Şurup Şanlı
Neocodin Tablet Şanlı
Neotrankil Tablet N.Aktaş
Nervium Tablet Saba
Neuridine Likit Adilna
Nobraksin Draje Fako
Nobral Kapsül Nobel
Nobrium Kapsül Roche
Noludar Tablet Roche
Nöröcap 5-10 Kapsül İ.E.Ulagay
Nucodin Komprime Apa
     
O

 

 

Obetrol Tablet Yurtoğlu
Opidrin Tablet Bilim
Opokodin Tablet G.Turan
Ospasmil Tablet Sifar
P

 

 

Para-Sanol Tablet Adeka
Pecode Şurup Yeni
Pektoral Şurup Kansuk
Pental Sodyum 0.5 Flakon İ.E.Ulagay
Pental Sodyum 1 Flakon İ.E.Ulagay
Pektosedil Tablet Ferit
Pentothal Sodyum 0.5 Flakon Abbott
Pentothal Sodyum 1 Flakon Abbott
Peracon Damla Dr.F.Frik
Peracon Draje Dr.F.Frik
Peracon Şurup Dr.F.Frik
Phenobarbital Tablet Radyum
Phenobarbitalum Tablet Şanlı
Plevron Şurup Sano
Ponderal Tablet AliRaif
Preveral Şurup Wyeth
     
R

 

 

Radyocodin Tablet Radyum
Riedex Şurup Farma
Ris-Tussin Şurup Şifa Kimya
Ris-Tussin Tablet Şifa Kimya
Rivotril Ampul Roche
Rivotril Damla Roche
Rivotril Tablet Roche
Romilar Damla Roche
Romilar Draje Roche
Romilar Şurup Roche
     
S

 

 

Secobarbital Sert Kapsül Şanlı
Secodin Şurup Akdeniz
Sedeks B Şurup İ. E. Ulagay
Serepax Tablet Wyeth
Sintown Tablet Şanlı
Stilnox Film Tablet Synthelabo
Syrocol Şurup Çağdaş
     
T

 

 

Tiocodil Tablet Saba
Tosiron Tablet Keskin
Trankilin Tablet Biofarma
Tranquo-Adamon Draje İ.E. Ulagay
Tranxilene Kapsül Sanofi Doğu
Travex Ampul İ.E. Ulagay
Travex Oral Damla İ.E. Ulagay
Travex Kapsül İ.E. Ulagay
Tucodil Tablet Dilmen
Tukalmin Draje Tems
Tusso-B Şurup Sanofi Doğu
     
V

 

 

Valibrin Kapsül Mulda
Valium Ampul Roche
Valium Süspansiyon Roche
Valium Tablet Roche
Volpan Comp. Tablet H. Arsan
     
X-Z

 

 

Xanax Tablet Eczacıbaşı
Zepam Tablet Akpa

KONTROLA TABİ OLUP NORMAL REÇETE İLE VERİLEREK REÇETE KAYIT DEFTERİNE KAYDEDİLMESİ GEREKEN İLAÇLAR LİSTESİ

ALLOBARBİTAL    
Spazmo Panalgine Supozituvar Atabay
     
BARBEKSAKLON    
Maliasin 25 mg Draje Bayer
Maliasin 100 mg Draje Bayer
     
BARBİTAL    
Verepon Tablet Kurtsan
     
BORNAPRİN HCl    
Sermodren Tablet Knoll
     
BUSPİRON HCl    
Busaprin Tablet Eczacıbaşı
Buspir Tablet Adilna
Buspon 5, 10 mg Kapsül Deva
Nopiron Tablet Nobel
Piranil Tablet S.Doğu
     
DEKSFENFLURAMİN KLORHİDRAT    
Isomeride Kapsül Servier
     
DEKSTROMETORFAN HBr    
Actidem Şurup Wellcome
Benical Şurup Roche
Benical Cold Tablet Roche
Defeks Şurup Berk
Deksan Draje Deva
Deksan Şurup Deva
Dorfan Şurup Akdeniz
Efetal Şurup Atabay
Eftersan Draje İltaş
Medigrip Pediatrik Şurup Eczacıbaşı
Metorfan Draje Tems
Neo-Astmadol Şurup B. İlaç
Pretuval Şurup Roche
Radyokodin Şurup Radyum
Rhintossal Kapsül A.İbrahim
Rhintossal Süspansiyon A.İbrahim
Tukodil Şurup Dilmen
Tusicold Şurup Mecom
Vicks Medikid Ped. Şurup Eczacıbaşı
Vicks Medinite Şurup Eczacıbaşı
Vicks Vapodry Şurup Eczacıbaşı
Wintus Draje İlsan
     
DİAZEPAM    
Spazmo Valibrin Kapsül Mulda
     
DİFENOKSİLAT HCl    
Diyatab Tablet Şanlı
Lomotil Liquid A. Raif
Lomotil Tablet A. Raif
Reasec Draje Johnson
     
DİMENHİDRİNATE    
Anti-Em Tablet Adeka
Dramamine Ampul A. Raif
Dramamine Tablet A. Raif
Xamamine Tablet Adilna
     
FENOBARBİTAL    
Antinozan Tablet Atabay
Aspasmil Draje-Tablet Bilim
Bella-Sanol Draje Adeka
Bellaginal Draje İ.E. Ulagay
Bellergal Draje Novartis
Bellergal Ret. Draje Novartis
Dactil Tablet Deva
Difaljin Tablet S.Doğu
Difilin Supozituvar Deva
Difilin Tablet Deva
Efranol Tablet S. Farma
Mikroaljin Ped. Supozituvar Tems
Neospazm Tablet Şanlı
Neospazmin fort Supozituvar Drifen
Noral F Supozituvar İltaş
Noral F Forte Supozituvar İltaş
Paranox 10 Supozituvar S.Doğu
Pedidorm Supozituvar Akdeniz
Pedimat Supozituvar İltaş
Pirofen Supozituvar Deva
Sedo-Carena Draje Türfarma
Tralen Film Tablet Fako
     
FLUOKSETİN HCl    
Prozac Kapsül M. Nevzat
Depreks Kapsül A. İbrahim
Depset Kapsül Eczacıbaşı
Flomek Kapsül Nobel
Florak Kapsül Mecom
Loksetin Kapsül Deva
     
KETAMİNE HCI    
Ketalar Flakon Santa Farma
     
KİNİDİNE FENİLETİL BARBİTURAT    
Natisedine Tablet Adilna
     
KLORDİAZEPOKSİD    
Klipaks 40-100 Draje İ.E. Ulagay
Libkol Kapsül Saba
Libraks 40-100 Draje Roche
     
KODEİN FOSFAT    
A-ferin Kapsül Bilim
Anakod Tablet Tek
APC Tablet Dermancı
Apex Kapsül Novartis
Codasel Tablet Akdeniz
Coldeks Tablet Deva
Dolodamon Draje İ.E. Ulagay
Dolviran Supozituvar Bayer
Dolviran Tablet Bayer
Fulpen Tablet Adeka
Geralgine-K Tablet M. Şahin
Küramol Tablet S. Farma
Pacofen Tablet İ.E. Ulagay
Pirosal Tablet Saba
Temsaljin Tablet Tems
Theraflu Draje Novartis
Tussifed Sirop Glaxo
     
KODEİN PÜR    
Devasko Tablet Deva
Latusın Şurup Sano
     
MEDAZEPAM    
Tranko-Buskas Draje Fako
     
MEPROBAMAT    
Danitrin Forte Tablet Deva
Danitrin Tablet Deva
Equanitrate Tablet Wyeth
Pertranquil Ped Supozituvar Sifar
     
MİSOPROSTOL    
Cytotec Tablet A. Raif
     
OKSAZEPAM    
Tranquo-Buscopan Draje Eczacıbaşı
     
PENTOBARBİTAL    
Isoptin S Draje Bayer
     
PSİKAİN NEU    
Ephetonin Forte Pomat B. Alman
     
SİLDENAFİL SİTRAT    
Viagra Film Tablet Pfizer
     
TRİKLORETİL MONOFOSFAT SODYUM    
Tricloryl Şurup Glaxo