İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU
 
Kanun No: 1262

(Resmi Gazete Yayım Tarihi: 26.05.1928 Sayı:898)

Madde 1-

Kodekste muharrer şekil ve formül haricinde ve fenni kaidelere muvafık muayyen ve sabit bir şekilde yapılarak âmillerin ismiyle veya hususi bir nam altında, ticarete çıkarılan tababette müstamel her nevi basit ve mürekkep devai tertiplere ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar ismi verilir. (*2)

Tabip reçetesi ile verilmesi meşrut olanlar ancak reçete mukabilinde ve diğerleri reçetesiz olarak münhasıran eczanelerle ecza ticarethenelerinde kanunu mahsusuna tevfikan satılır.

(Mülga cümle: 26.02.1994 tarih 3977/4 md. R.G. Kozmetik Kanunu)

(Mülga olmadan önceki hali: Diş tozları, suları ve macunları satışı bu kayda tâbi değildir.)

*1. Bu Kanunun Harca ait hükümleri 5887 sayılı Harçlar Kanunu'nun 126. maddesi ile kaldırılmış olup, çeşitli aralıklarla yenilenmektedir.

*2. İlaç, Farmakope veya Formüler'lerde kayıtlı, teşhis, kür, yatıştırma, tedavi veya hastalıklardan korunma için kullanılan maddeye denir. Bunun eczacılık teknolojisine uygun bir şekilde hazırlanıp ve özel bir isim altında sunulan şekline de müstahzar denir.

Madde 2 -

(04.01.1943 - 4348)

A - Devai sabunlarla ilâç zümresine girmeyen ve kimyevi maddeleri ihtiva etmeyen tıbbi gıdalar ve

(Mülga ibare: 26.02.1994 tarih 3977/4 md. R.G. Kozmetik Kanunu)

(Mülga olmadan önceki hali: Saç suları ve boyaları diş tozları, suları ve macunlarından maada)

müessir zehirli maddelere havi olmayan bütün tuvalet levazımatı tıbbi müstahzarlardan sayılmazlar.

B - Aşağıda yazılı müstahzarlar, bu Kanunun 3. maddesi mucibince alınması meşrut müsaadeye tâbi değildir.

I - Sair müessir maddelerle karıştırılmayan veyahut hususi bir isim altında yapılmayan her nevi serum ve aşılar ve bu mahiyette korunma tedavi maddeleri;

II- Hayati teammüllere mahsus hülâsalar, amboseptörler ve bunlara benzer maddeler,

III- Doğrudan doğruya halka satılmasına elverişli olmamak ve hususi bir isim altında veya yapanın ismiyle anılmayarak muhtevi olduğu ilacın kimyevi ismini taşımak üzere yapılan kodeksde şekilleri yazılı basit komprimeler, ampuller, tentürler ve her türlü hülâsalar ve emsali klinik müstahzarlar,

IV - Hususi bir isim altında ruhsatnamesi verilmiş olan müstahzarların yalnız kimyevi ismini taşıyan muadilleri.

B bendinin 1 sayılı fıkrasında yazılı maddelerin hepsinin veya bir kısmının dışarıdan memlekete girmesini tahdit veya men'e ve memlekete dışarıdan getirilecek olanların vasıf ve şartlarını tâyine ve bunları murakabeye Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti salâhiyettardır. Memnu olduğu halde memlekete giren veya Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 95. maddesi hilâfına izinsiz olarak yapıldığı anlaşılan bu gibi maddeler Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince el konularak yok edilir. Bunları hariçten müsaadesiz ithal edenler hakkında ayrıca umumi hükümler dairesinde takibat yapılır.

Aynı bendin III sayılı fıkrasında yazılı maddelerin Eczacı ve Eczaneler Kanunu'nun 26. maddesi mucibince Sıhhât ve İçtimai Muavenet Vekâleti tarafından müsaade verilmiş bir müstahzarat lâboratuvarında yapılması şarttır. Bu nevi müstahzarların eczaneler ve ecza depolarından başka yerlerde satılması yasaktır.

Madde 3 -

Dahilde imal olunan ispençiyarî ve tıbbi müstahzarların ticarete çıkarılmasından ve hariçte yapılanların ithalinden evvel Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinden müsaade alınması meşruttur.

Madde 4 -

Kodekse dahil olmadığı halde birinci maddede zikrolunan ispençiyarî ve tıbbi müstahzarlar evsafına haiz olmayıp bir vahdeti kimyeviye arzeden ve sanayii kimyeviye fabrikaları tarafından hastalıkların tedavisinde istimal edilmek üzere yeniden ticarete çıkarılan kimyevi ve tıbbi maddelerin dahi hini ithallerinde Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinden müsaadeî resmiyesi alınır.

Madde 5-

(8.02.1954 - 6243)

Türkiye'de ispençiyarî ve tıbbi mevat ve müstahzarat imâline ve bu maksatla lâboratuvar veya fabrika küşadında Türk tabip, eczacı, kimyager ve ihtisaslarına taallûk eden maddeler için de veteriner ve diş tabibi bir mes'ul müdürün mesuliyeti altında hakikî ve hükmî şahıslar salâhiyettardır.

İspençiyari ve tıbbi mevat ve müstahzaratın her türlü fennî şartlara haiz ve kâfi tesisatı muhtevi bir lâboratuvar veya fabrikada imâli mecburidir.

İspençiyarî ve tıbbi mevat, müstahzarat ve fabrikaları Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin teftiş ve murakabesine tâbidir.

Madde 6 -

(04.01.1943 - 4348)

5 inci maddede zikredilen şartlar dahilinde yapılacak müstahzarların müsaadesini almak için evvelemirde bir istida ile Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletine müracaat olunur. Bu istida ile beraber müstahzarlardan beş nümune ve cinsi ve miktarı sarih olarak tâyin edilmiş olmak şartiyle müstahzarları terkip eden maddeleri bildirir tasdikli bir formül ve müstahzarın ambalajına mahsus kap vesaire ve tarifname nümune ve suretleri gönderilir ve müstahzarın toptan ve perakende satış fiatları da bildirilir.

Madde 7 -

(04.01.1943 - 4348)

6 ıncı maddede yazılı istida ve nümuneler Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletince tetkik ve tahlil edilerek aşağıda yazılı şartların mevcudiyeti halinde izin verilmesine müteallik muamele yapılır.

A) Müsaade talep eden kimsenin bu kanunla tayin edilmiş olan salâhiyeti haiz olması,

B) Tevdi edilen formülün müstahzarlar halinde ticarete arzedilmesinde fayda bulunması,

C) Kullanılmasında sıhhî mahzur bulunmaması,

D) Sanata muvafık yapılması ve uzun müddet muhafazası halinde bozulmağa müsait olmaması,

E) Tahlil ve tetkik neticesinde formülüne uygun ve bildirilen tedavi vasıflarını haiz olması,

F) Fiatının muvafık ve isminin uygun bulunması,

Müstahzarın tabip reçetesiyle veya reçete lüzum olmadan serbestçe satılması hususu vekâletçe tâyin ve ruhsatnamede zikredilir. Bu kanun mücibince yapılmasına izin verilen müstahzarın isimleri Resmi Gazete ile ilân edilir. Tahlil masrafı ve ruhsatname harcı istida sahibine aittir.

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti piyasa icaplarına göre müstahzar fiatlarının tadilini isteyebilir.

Madde 8 -

(04.01.1943 - 4348)

Ecnebî memleketlerden getirilen müstahzarlar için müsaade talebi ancak Türkiye dahilinde sanat icrasına mezun eczane ve ecza ticarethaneleri sahipleri veya işbu müstahzarları imâl eden fabrika ve lâboratuvarların Türkiye'de oturan vekillerî tarafından vâki olduğu takdirde kabul olunur. Bu gibi müstahzarlar gibi müsaade istihsali zımnında istida ile Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletine müracaat edilir.

Verilen istida ile beraber müstahzarların imâl mahalli, Türkiye Konsolosluklarınca, tasdikli formülleri, tarifnameleri ve mahreci olan memlekette serbest veya reçete ile satılmasına dair müsaade mevcutsa bu müsaadenin tasdikli bir sureti ve beş nümune vekâlete tevdi edilir. Tahlil masrafları ve ruhsatname harcı istida sahibine aittir. İşbu istida, 7 inci maddede yazıldığı şekilde muamele görerek müsaade edileceklerin gümrüklerce ithali temin edilir ve Resmi Gazete ile isimleri ilân olunur.

Müstahzar fabrikaları ve lâboratuvarlarının vekilleri eczacı veya hususî kanuna göre müsaadesi alınmış bir ecza ticarethanesine sahip olmadıkları takdirde iş gördükleri yerlerde vekâletini haiz oldukları fabrika ve lâboratuvar müstahzarlarından nümune olarak gönderilecek veya dağıtılacak miktardan fazla bulunduramazlar. Fazla miktarda bulundurmak istedikleri takdirde ecza ticarethaneleri hakkında 984 sayılı kanun hükümleri dairesinde eczacı bir mes'ul müdür istihdamına mecburdurlar.

Madde 9 -

(04.01.1943 , 4348)

Memlekette yapılacak veya dışarıdan getirilecek müstahzarlara ait istidaların Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletine geldiği tarihten itibaren nihayet iki ay zarfında muamelesi bitirilerek istida sahibine cevap verilir.

Şu kadar ki müstahzar üzerinde fennî tetkikler icrası veya şifaî tesirlerinin tecrübelerle tesbiti icabeylediği hallerde bu müddet lüzumu kadar uzatılabilir.

Madde 10 -

Müsaadesi istihsal olunarak ticarete çıkarılan yerli müstahzarların safiyetinden ve formülüne muvafık olarak imâl edilip edilmemesinden âmili ve memaliki ecnebiyeden ithal edilenler için ithal müsaadesi talepnamesi vermiş olan vekilleri mesul olup lüzum görüldükçe ve bedel tesviye olunmak üzere lâlettayin alınacak tahlili suretiyle Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti daimi bir murakabe icra eder.

Madde 11 -

Müstahzarların terkibinde ve haricî şekilleri ve tarifnamelerinde ve isminde yapılacak her nevi tadilâtın Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince kabul ve tasvip edilmesi lâzımdır.

Madde 12 -

(04.01.1943 - 4348)

Müstahzarların dış ambalaj kısımları üzerinde ve ambalaj içindeki tarifnamelerde açık ve Türkçe olarak ruhsat sahibinin ve yapıldığı lâboratuvarın adı ve adresi, ruhsat numarası ve ilâcın nasıl kullanılacağı ve fiatı yazılı olacak ve terkibinde müessir ve zehirli maddeler varsa cins ve miktarları ve Vekâletçe lüzum gösterilen hallerde yapıldığı tarih göze çarpacak surette kayıt ve işaret edilecektir. Yalnız tabip reçetesiyle satılmasına müsaade edildiği takdirde bu husus dahi açık olarak yazılacaktır.

Madde 13 -

(04.01.1943 - 4348)

Müstahzarları övme yolunda ve bunlara malik olmadıkları şifa hassaları atıf veya mevcut şifai tesirleri büyütmek suretiyle sabit veya müteharrik sinema filimleri ışıklı veya ışıksız, ilân, radyo veya herhangi bir vasıta ile reklâm yapılması memnudur. Şu kadar ki tarifname ve gazetelerde"......hastalıklarında kullanılması faydalıdır" şeklindeki ilânlara müsaade olunabilir. Ancak reçetesiz satılmasına müsaade edilmeyen müstahzarların tıbbî mecmualardan başka yerlerde reklâmları yapılamaz. Reklâm nümunelerinin önceden Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletince tasvip edilmeleri lâzımdır.

Bir müstahzarın ilmî vasıfları hakkında hazırlanmış olan filimler Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin münasebetiyle ve tayin edeceği yerlerde gösterilebilir.

Madde 14 -

Kodekse dahil olmadığı halde müstahzar mahiyetinde olmayan ve istimalinde fayda görüldüğü âlemi tababette kabul edilmiş olan edviye ile ilmî ve fennî tetkikatta kullanılan kimyevî ve hayatî terkiplerden memlekete ithallerinde menfaat tasavvur edilenlerin âmil ve sahipleri tarafından müracaat vuku bulmaksızın ithallerine müsaade etmeğe Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti salâhiyettardır.

Madde 15 -

Yedinci ve Sekizinci maddelerde mezkûr tahlil masrafları ve ruhsatname harçları yirmibeş liradır. Tahlil masrafı müracaat vukuunda peşin olarak ve ruhsatname harcı, ruhsatnamenin tevdii zamanından istifa edilir.

Madde 16 -

(Mülga Madde: 28.05.1938 - 3402)

Madde 17 -

(Mülga Madde: 28.05.1938 , 3402)

Madde 18-

(04.01.1943-4348)

10'uncu maddede yazılı tahlil neticesinde, müstahzarların terkibinde bulunan maddelerin saf olmadığı veya ruhsat almak için verilmiş olan formüle uymadığı veya müstahzarın tedavi vasıflarını azaltacak veya kaybedecek surette imâl edilmiş olduğu anlaşılırsa ruhsat sahibi ve müstahzarın bu şekilde imâl edildiğini bilerek satan, satılığa arz eden veya sattıranlar temin ettikleri veya etmek istedikleri menfaatin iki mislinden aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Şu kadar ki bu para cezası iki yüz liradan aşağı olamaz. Tekerrürü halinde ruhsatname geri alınır.

Madde 19 -

(04.01.1943 - 4348)

Ruhsatsız olarak müstahzar imâl edenler veya bu suretle imâl edilen müstahzarları bilerek satan, satılığa arzeden veya sattıranlar müstahzar imaline sâlâhiyet sahibi oldukları takdirde 50 liradan 200 liraya kadar ve müstahzar imâline salahiyet sahibi olmadıkları takdirde 200 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. Bu müstahzarlar kendilerine atfedilen tedavi vasıtalarını haiz olmadığı veya bu vasıfları azaltacak veya kaybedecek şekilde veya saf olmayan maddelerden imâl edildiği anlaşıldığı takdirde 18 inci maddede yazılı ceza tatbik olunur.

Memleket dışında yapılmış müstahzarları ruhsatsız olarak ticaret kasdiyle ithal etmek veya bunları bilerek satmak veya satılığa arzetmek veya sattırmak kaçakçılıktır. Bu fıkrada yazılı suçları işleyenler hakkında 1918 sayılı kanun hükümleri tatbik olunur.

Madde 20 -

18 inci ve 19 uncu maddelerde, mezkûr ahval hariç olmak üzere bu kanun ahkâmına muhalif hareket edenlerden beş liradan yüz liraya kadar hafif cezaî nakdî alınır.

Madde 21 -

Bu kanunun sureti tatbikesi bir nizamname ile tâyin olunur.

Madde 22 -

Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Ancak Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince elyevm imâl veya ithal müsaadesi verilmiş olan müstahzarlar için üç ay zarfında yeniden ruhsatname istihsali zımnında müracaat edildiği gibi kanunun onaltı, onyedi, onsekiz, ondokuzuncu maddeleri ahkâmının tatbikine de tarihî neşrinden itibaren altı ay sonra başlanır. Mezkûr tarihte dahilî memlekette mevcut müstahzarlar miktarı tesbit ve her birinin mümessillerine nazaran Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince tanzim edilecek liste üzerinde rüsumu ahzedilecek bu kısım müstahzarların daha altı ay müddetle Türkiye dahilinde satılmasına müsaade olunur.

Madde 23 -

Bu kanunun ahkâmını icraya Adliye, Maliye, Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekilleri memurdur.

Ek Madde 1 -

(04.01.1943 - 4348)

Müstahzarları taklit ederek bunların tedavi vasıflarını azaltacak veya kaybedecek surette imâl edenler veya bu suretle imâl edildiğini bilerek satan, satılığa arzeden veya sattıranlar üç aydan bir seneye kadar hapis ve temin ettikleri veya etmek istedikleri menfaatin iki mislinden aşağı olmamak üzere ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. Şu kadar ki para cezası 200 liradan aşağı olamaz.

Ek Madde 2 -

(04.01.1943 - 4348)

Bu kanunun 18 ve 19 uncu maddeleriyle ek birinci maddesinde yazılı hallerde müstahzarlar, kullananların sıhhatine her ne surette olursa olsun az veya çok zarar verecek şekilde yapılmış olursa bu maddelerde yazılı cezalardan başka Türk Ceza Kanunun 395 inci maddesi hükümleri de tatbik olunur.

Ek Madde 3 -

(04.01.1943 - 4348)

Bu kanunun 18 ve 19 uncu maddeleriyle ek birinci maddesinde yazılı hallerde müstahzarlar zaptolunarak mahkeme karariyle yok edilir.

Ek Madde 4 -

(04.01.1943 - 4348)

Tetkik veya tecrübe edilmek veya şahsî tedavide kullanılmak ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenetince kabul edilecek miktarı aşmamak üzere ruhsatnameyi haiz olmayan müstahzarlarla bunlardan ticarete çıkarılmamak şartiyle resmi müesseseler veya âmme menfaatlerine hâdim hayır cemiyetleri namına gelecek olanların dışardan memlekete ithaline Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince müsaade edilir.

Not: 4348 sayılı kanunun hükümlerinin icrasına Adliye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri memurdur. 4348 sayılı kanunla 16.12.1940 tarih ve 3940 sayılı kanun hükümleri mahfuz tutulmuştur.

İSPENÇİYARİ ve TIBBİ MÜSTAHZARLAR HAKKINDAKİ 21 MAYIS 1928 TARİH ve 1262 NUMARALI KANUNA ZEYL EDİLECEK MADDE HAKKINDA KANUN

Kanun No: 1557

(Resmi Gazete Yayım Tarihi: 12.02.1930 Sayı: 1422)

Madde 1-

İspançiyari ve tıbbi müstahzarlar hakkındaki 21 Mayıs 1928 tarih ve 1262 numaralı kanuna zeyl olmak üzere aşağıdaki madde ilave edilmiştir:

Yerli müstahzarların âmilleri veya mes'ul müdürleri ve ecnebi memleketlerden giren müstahzarları yapan fabrika ve lâboratuvarların Türkiye'de mütemekkin vekilleri vefat ettikleri takdirde verilmiş olan ruhsatnamelerin hükmü kalmaz. Yerli müstahzarlar âmil veya mes'ul müdürlerinin mirascıları müstahzar yapmaya salâhiyetli iseler doğrudan doğruya kendi namlarına ve salâhiyet sahibi olmadıkları takdirde bunları yapabilecek salâhiyetli bir mes'ul müdür göstererek yeniden ruhsatname alırlar. Ecnebi fabrika ve lâboratuvarların gösterecekleri yeni vekiller de ayni mecburiyete tâbidir. Her iki halde mütahzarın formülü değişmediği takdirde bunlar tahlilden ve tahlil harcından istisna edilirler.

Madde 2 -

Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 3 -

Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye, Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilleri memurdur.

İSPENÇİYARİ ve TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNUNA YENİDEN BAZI HÜKÜMLER İLAVESİNE DAİR KANUN

Kanun No: 3940

(Resmi Gazete Yayım Tarihi: 29.11.1940 Sayı:4691)

Madde 1-

Memleket dahilinde imâl veya hariçten ithal edilen veteriner tababette kullanılan tıbbî ve ispençiyarî müstahzarlar 15.04.1928 tarih ve 1262 sayılı kanunun içine alınmıştır.

Bu mastahzarların fenni tahlil ve tetkikleri Ziraat Vekâletinin tavassutu ile Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletine ve devaî kıymetinin tesbitinden sonra kanunî müsaadesi Ziraat Vekâletine aittir.

Bu suretle veteriner müstahzarların 04.06.1937 tarih ve 3203 sayılı kanun mucibince yapılacak murakabe şekli Ziraat ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletleri tarafından birlikte tanzim ve tesbit olunur.

Madde 2 -

Veteriner tababette kullanılan ispençiyari ve tıbbi müstahzarları 1262 sayılı kanunun 5 inci maddesi hükümleri dairesinde veterinerlerde yapabilirler.

Madde 3 -

Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 4 -

Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye, Gümrük ve inhisarları, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet ve Ziraat Vekilleri memurdur.

TÜRKİYE'DE İMAL EDİLEN TIBBİ ve İSPENÇİYARİ MÜSTAHZARLARLA GALENİK PREPARATLAR VE KODEKS AMPULLERİNİN FİYATLARINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 84/8845

Karar Tarihi: 4.12.1984

(Resmi Gazete Yayım Tarihi: 28.12.1984 Sayı: 18619)

1- İlaç imalatçıları tespit ettikleri satış fiyatlarını, ilacı piyasaya arz etmeden on işgünü önce, ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirirler.

2- Bakanlık imalatçı tarafından beyan edilen fiyatı yukarıda belirtilen süre içinde red etmediği takdirde yeni fiyat yürürlüğe girer.

3- İlaç imalatçılarının yıllık karı firmanın yıllık satış gelirinin % 15'ini, münferit ilaçlar için ise yıllık satış tutarının % 20'sini geçemez. Depocu satış fiyatı imalatçı satış fiyatına azami % 9, perakandeci satış fiyatı da depocu satış fiyatına azami % 25 ilave edilerek bulunur.

4- Bakanlık yurt içinde üretilen ilaç fiyatlarının tüketiciye makul bir seviyede intikalini sağlamak amacıyla dış ülkelerden müstahzar ithali için gerekli tedbirleri alır.

İthalatçı satış fiyatı ithalat maliyetine azami % 14 kar ilave edilerek bulunur. Depocu ve parekende satış fiyatları 3. maddedeki nisbetlerde aynıdır.

5- Bakanlar Kurulu'nun 29/3/1972 tarih ve 7/4129 sayılı ve 11/3/1983 tarih ve 83/6167 sayılı kararları yürürlükten kaldırılmıştır.

6- Bu kararın uygulaması ile ilgili diğer hususlar Sağlık ve Soyal Yardım bakanlığınca düzenlenir.

7- Bu karar 1/1/1985 tarihinde yürürlüğe girer.

8- Bu kararı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yürütür.

İspançiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanun'u (Kanun No: 1262) ve eklerinde (Kanun No: 1557, Kanun No: 3940) rastlanan Yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıkları (*4)

Alemi tababette: tıp dünyasında

Amme: kamu

Amil: 1. etken, etmen, 2. yapımcı

Amilleri: yapımcıları

Ahkâm: yargı

Atıf: 1. yönelme, çevirme, 2. gönderme

Cezaî nakdî: para cezası

Dahilde: İçeride, içte; yurt içinde

Edviye: İlaçlar

Elyevm: bugün

Emsal: eş, benzer

Evvelemirde: öncelikle

Hadim: yarayan, yarar

Hakiki: gerçek

Hassa: özellik

Hilaf: aykırı, karşıt, ters

Hükmi şahıslar: Tüzel kişiler

Hini: sıra, vakit

İcabeylediği: gerektiği

İcra: 1. yürütme, 2. uygulama

İcra: eder yapar, yürütür

İnhisar : tekel

İspençiyari: eczacılık

İstida: dilekçe

İstifa edilir: tammiyle alınır

İstimal: kullanma

İstihsal: elde etme, üretim, üretme

İstihdam: bir görevde ya da bir işte kullanma

Küşat: açma, açılış

Lâlettayin: gelişigüzel, özensiz, ayırt etmeksizin

Maada: başka; dışında

Mahreci: çıkış yeri

Memnu: Yasak

Memaliki ecnebiye: yabancı ülkeler

Men: engel olma

Meşrut: şarta bağlı

Mevat: madde

Mezkûr: adı geçen, az önce anılan

Muadil: denk, eşit

Muamele: işlem

Mucibince: gereğince

Muharrer: kayıtlı

Murakabe: denetim, denetleme

Muteber: geçerli

Mutemekkin: yerleşik

Muvafık: Uygun

Münhasıran: yalnız

Müstamel: kullanılan

Müsaade: izin, uygun olma; serbestlik

Mürekkep: 1-bileşik, 2... den oluşan

Müteallik: ilişkin, ilgili, dair

Nam: isim, ünvan

Neşri: yayını

Nizamname: tüzük

Rüsumu ahzedilerek: vergisi alınarak

Salâhiyettar: yetkili

Sarih: açık, belirgin, belli

Sureti tatbikesi: uygulama, biçimi

Taallûk etmek: ilişiği bulunmak, ilgilendirmek

Tababet: tıp, hekimlik

Tadil: değişiklik, değiştirme

Tahdit: sınırlama

Tasvip edilmesi: onanması, uygun bulunması

Teamül: Yapılageliş, alışılmışlık, uygulanageliş

Tekerrürü: tekrarı

Tesviye olunmak: ödenmek

Tevdi etmek: vermek, bırakmak

Tevdi zamanı: veriliş sırası

Vahdet: birlik

Vaki olan: olmuş

Vuku bulmaksızın: olmaksızın, olmadan

Zeyil: ek

Zımnında: dolayısıyla, için

Zikretmek: anmak, söylemek, sözünü etmek

(*4) Kaynaklar:

"Karşılıklar Klavuzu" - Mayıs 1990 - Bilgi Yayınevi - Neşe ATABAY, Ayla BAYAZ

"İlaca Ait Yasalar" - Haziran 1990 - Nobel Tıp Kitabevleri - PRof. Dr. Kasım Cemal GÜVEN

"Hukuk Sözlüğü" - 1992 - Yetkin Hukuk Yayınları - Prof. Dr. Ejder YILMAZ