bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

TRK SLAHLI KUVVETLERNDE GREV YAPAN ASKER VE SVL PERSONELN 15.10.2010 DAN TBAREN GSS KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA

TÜRK SLAHLI KUVVETLERNDE GÖREV YAPAN ASKER VE SVL PERSONELN 15.10.2010 DAN TBAREN GSS KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA
 

37.A.00  

Ankara, 09.10.2010

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETM KURULU BAKANLIINA

lgi: 05.02.2010 tarih, 37.A.00.00539 sayl yazmz

T.C.Maliye Bakanl Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüü tarafndan yaplan duyuru ile “211 sayl Türk Silahl Kuvvetleri ç Hizmet Kanunu kapsamnda bulunan personel (211 sayl Türk Silahl Kuvvetleri ç Hizmet Kanunu kapsamna giren ve ayn zamanda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olan sivil memurlar ve bunlarn bakmakla yükümlü olduklar aile fertleri dahil olmak üzere) ile bunlarn bakmakla yükümlü bulunduklar aile fertlerinin salk hizmetleri; henüz Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmemi olup, anlan kiilerin tedavi giderlerinin, 5510 sayl Kanunun geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fkrasnda hükme balanan iki yllk geçi dönemi süresi dolana kadar (14.10.2010 tarihine kadar); 211 sayl ç Hizmet Kanunu, Türk Silahl Kuvvetleri ç Hizmet Yönetmelii ile Maliye Bakanl tarafndan yaymlanan Tedavi Yardmna likin Uygulama Teblii hükümleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlnca karlanmaya devam edilmesi gerektii” nin bildirildii, ilgi yazmz ile duyurulmutur.

Konu hakknda, 09.10.2010 tarih, 27724 sayl Resmi Gazete’de, Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl tarafndan, Türk Silahl Kuvvetlerinde Görev Yapan Askeri Ve Sivil Personelin Genel Salk Sigortas Kapsamna Alnmas Hakknda Tebli yaymlanmtr.

Bu Tebli ile, Türk Silahl Kuvvetlerinde görev yapan askeri ve sivil personel ile bunlarn bakmakla yükümlü olduu kiilerin salk hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan 15/10/2010 tarihinden itibaren devralnmasna ilikin usul ve esaslar düzenlenmi olup, 15/10/2010 tarihi itibariyle sigortallar ile bunlarn bakmakla yükümlü olduu kiilerin salk hizmetleri Kurumca devralnacaktr.

Tebliin “Salk hizmetleri Türk Silahl Kuvvetlerince karlanacaklar” balkl 5 inci maddesinde yaplan düzenleme u ekildedir:

(1) Sözlemesi biten sözlemeli subay, astsubay ve uzman erbalardan ilgili Kanunlar gerei salk yardmndan faydalanmaya devam edecek olanlar ile bunlarn bakmakla yükümlü olduklar kiiler, ilgili Kanunlarnda belirtilen usul ve esaslara göre Kanunun geçici 12 nci maddesinde belirtilen geçi süresine kadar salk yardmlarndan faydalanmaya devam edeceklerdir.
 

(2) Yukarda belirtilenler dnda Türk Silahl Kuvvetlerine bal lise ve dengi okullarda örenim gören örenciler, askerlik hizmetlerini er ve erba olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu örencileri Kanun kapsamnda sigortal saylmadklarndan salk hizmetleri Türk Silahl Kuvvetleri tarafndan karlanmaya devam edilecektir.
 

(3) Salk hizmetleri bu madde kapsamnda Türk Silahl Kuvvetlerince karlanan kiilerin hak sahiplii sorgulamalar Türk Silahl Kuvvetleri tarafndan düzenlenen belgeler veya oluturulacak elektronik alt yap araclyla salanmaya devam edilecektir.

Bilgilerinize duyurulur...

Ek: Türk Silahl Kuvvetlerinde Görev Yapan Askeri ve Sivil Personelin Genel Salk Sigortas Kapsamna alnmas hakknda Tebli metni


Ek-1        Word
 

2010-10-11 10:45:20